Prof. Dr. Öznur KULAK

Matematik Bölüm Başkanı

oznur.kulak@amasya.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ASLIYÜCE

Matematik Bölüm Başkan Yardımcısı

serkan.asliyuce@amasya.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Tahir COŞGUN

Matematik Bölüm Başkan Yardımcısı

tahir.coskun@amasya.edu.tr

 

Bölüm Kurulu

Prof. Dr. Öznur KULAK  - Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Kadriye AYDEMİR - Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Ergül TÜRKMEN - Cebir ve Sayılar Teorisi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Tevfik ŞAHİN - Geometri Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Güzide ŞENEL - Topoloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Süleyman ÖĞREKÇİ - Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ASLIYÜCE - Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Tahir COŞGUN - Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Matematik Bölümü; Cebir ve Sayılar Teorisi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik ve Topoloji olmak üzere 5 ana bilim dalından oluşmaktadır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmenliğinin 14. maddesine göre bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, doçent de bulunmadığı taktirde doktor öğretim üyeleri arasından anabilim dalı başkanlarının 15 gün içinde verecekleri yazılı görüşlerini dikkate alarak bir hafta içinde dekan tarafından atanır. Dekan, atamaları rektörlüğe bildirir. 

Bölüm başkanı bölümdeki öğretim üyelerinden iki kişiyi üç yıl için başkan yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer.

Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm başkanı, fakülte kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu dekanlığa sunar.

Bölüm Kurulu; bölüm başkanının başkanlığında bölüm başkan yardımcıları ile anabilim dalı başkanlarından oluşur ve bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır. Bölüm kurulu, bölüme bağlı anabilim dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır.