Bölüm Akademik Kurul Toplantısı

Matematik Bölümü Akademik Kurulu, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmıştır.

Toplantıda, Akreditasyon çalışmaları kapsamında oluşturulan yeni müfredat taslağı ve bu müfredata ilişkin ders içeriklerinin belirlenmesi ile yapılacak ders intibakları hakkında görüşmeler yapılmıştır.

Akademik Kurul görüşleri, nihai kararı vermek üzere Bölüm Kuruluna iletilmiştir.

 

Bölüm Akademik Kurul Toplantısı - 2

Bölümümüz Akademik Kurulu 4 Haziran 2020 günü saat 11.00de toplanmıştır. 

İlk gündem maddesi, Bölümümüz öğrencilerinin Çift Anadal ve Yandal yapabilecekleri programlar ile bölümümüzde çift Anadal ve Yandal programına kabul edilecek bölümlerin belirlenmesi; ikinci gündem maddesi ise Bölümümüz Öğrenme Çıktıları ile Program Amaçlarının düzenlenmesi olmuştur.

Gündem maddeleri ile ilgili kararlaştırılan görüşler değerlendirilmek üzere Sürekli İyileştirme komisyonuna sevk edilmiştir.

 

Fakültemiz Çift Anadal ve Yandal Programı Toplantısı

08.06.2020 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi dekanlık toplantı salonunda Dekanımız Prof. Dr. D. Duygu KILIÇ başkanlığında Çift Anadal (İkinci Lisans) ve Yandal Programı Yönergesi görüşülerek Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik bölümlerinin çift anadal ve yandal çalışmalarına başlanıldı.

yandal

 

Sürekli İyileştirme Komisyonu Toplantısı

Bölümümüz Sürekli İyileştirme Komisyonu 23.06.2020 tarihinde saat 10.00'da toplanmıştır.

Toplantıda yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Danışma Kuruluna Ölçme-Değerlendirme konusunda uzman bir kişinin eklenmesi

2- Amasya Üniversitesi Senatosundan geçen Matematik Bölümü müfredatına göre Bologna Bilgi Paketinin güncellenmesi

3- Web Komisyonunun mevcut hali ile devam etmesi

4- Matematik Bölümünde oluşturulan tüm komisyon ve koordinatörlerin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi

5- Her Akademik yılın 3. haftasında oryantasyon ve kariyer planlama günleri organize edilmesi

Img 1987

 

Akreditasyon Kurulu Toplantısı - 4

Bölümümüz Akreditasyon Komisyonu 23.06.2020 tarihinde saat 10.00'da toplanmıştır.

Toplantıda yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunulmuştur:

1-  Sürekli İyileştirme Komisyonundan gelen görüş doğrultusunda Bölüm Kalite Komisyon ve Koordinatörlerinin görevleri güncellenmiştir.

2- FEDEK değerlendirme ölçütlerinden ilk sekiz ölçütteki eksiklikler değerlendirilmiş ve eksikliklerin iki hafta içinde giderilmesi kararlaştırılmıştır.

3- Ölçme değerlendirme komisyonunun ağustosun üçüncü haftasında, FEDEK kapsamında yapılan anketlerin ve dönem sonu sınav sonuçlarının değerlendirilmesi hususunda toplanması için öneride bulundu.

Akreditasyon 8720

 

Ölçme-değerlendirme Komisyonu Toplantısı

Bölümümüz Ölçme-Değerlendirme Komisyonu, Doç. Dr. Burcu NİŞANCI TÜRKMEN başkanlığında 17.08.2020 tarihinde saat 10:00'da toplanmıştır.

Toplantıda;

1) Ders bazlı olarak öğrencilere uygulanan Ders Değerlendirme anketlerinin sonuçları değerlendirilmiştir.

2) 2020 yılı Program Çıktıları, Mezun Öğrenci\Aktif öğrenci Program Öğretim Amaçları Değerlendirme, Mezun Öğrenci Kariyer ve Yeni Öğrenci anketleri SPSS programı ile analiz edilmiştir.

3) 2019-2020 Bahar dönemi lisans derslerinin sınav (vize, final, bütünleme) sonuçları SPSS programı ile analiz edilmiştir.

Ayrıca, sonraki toplantıda 2020 yılı Program Çıktıları, Mezun Öğrenci\Aktif öğrenci Program Öğretim Amaçları Değerlendirme, Mezun Öğrenci Kariyer ve Yeni Öğrenci anketleri ile 2019-2020 Bahar dönemi lisans derslerinin sınav sonuçlarının vektör analizlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

Oelç Değ 1708

 

 

Ölçme-değerlendirme Komisyonu Toplantısı - 2

Bölümümüz Ölçme-Değerlendirme Komisyonu, Doç. Dr. Burcu NİŞANCI TÜRKMEN başkanlığında 19.08.2020 tarihinde saat 10:00'da toplanmıştır.

Toplantıda, 2020 yılı Program Çıktıları, Mezun Öğrenci\Aktif öğrenci Program Öğretim Amaçları Değerlendirme, Mezun Öğrenci Kariyer ve Yeni Öğrenci anketleri ile 2019-2020 Bahar dönemi lisans derslerinin sınav sonuçlarının vektör analizleri yapılmıştır.

Olc Deg 2

 

Ölçme-değerlendirme Komisyonu Toplantısı - 3

Bölümümüz Ölçme-Değerlendirme Komisyonu, Doç. Dr. Burcu NİŞANCI TÜRKMEN başkanlığında 28.10.2020 tarihinde saat 12:00'da toplanmıştır.

Toplantıda, Yeni Öğrenci Anketi ile Canlı Ders Programı Anketi sonuçları değerlendirilmiştir. Canlı Ders Programı Anketi sonuçları ile ilgili tavsiye kararı Sürekli İyileştirme Komuisyonuna iletilmiştir.

 

Akreditasyon Kurulu Toplantısı - 5

Bölümümüz Akreditasyon Komisyonu 30.10.2020 tarihinde saat 10.00'da toplanmıştır.

Toplantıda, Özdeğerlendirme Raporu Ölçüt 1 ile ilgili kanıt belgelerinin kodlaması yapılarak dosyalanma işlemleri yapılmıştır.

Ayrıca, Ölçütler 2,3,4 ve 5'e ait çalışmaların tamamlanması için 3.11.2020 tarihinde toplanması kararı alınmıştır.

Akreditasyon 5

 

Sürekli İyileştirme Komisyonu Toplantısı - 2

Bölümümüz Sürekli İyileştirme Komisyonu 3.11.2020 tarihinde saat 10.00'da toplanmıştır.

Toplantıda, Ölçme-değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan anket değerlendirmesi tartışılmıştır. Bu doğrultuda blok olarak yapılan derslerde 10 ila 15 dakika ara verilmesi hususunda tavsiye kararı alınmıştır. 

Ayrıca, bölümümüzden derece ile mezun öğrencilerin bölüm web sayfasından yayınlanması hususunda tavsiye kararı alınmıştır.

Surekli Iyi 2 

 

Akreditasyon Kurulu Toplantısı - 6

Bölümümüz Akreditasyon Komisyonu 3.11.2020 tarihinde saat 10.00'da toplanmıştır.

Toplantıda, Ölçütler 2,3,4 ve 5'e ait kanıt belgelerinin kodlaması yapılarak dosyalanma işlemleri yapılmıştır.

Ayrıca, Canlı Ders Programı hakkında Sürekli İyileştirme Komisyonundan gelen tavsiye kararı değerlendirilip gereğinin yapılması için Bölüm başkanlığına bildirilmiştir.

 Akreditasyon 6

 

Akreditasyon Kurulu Toplantısı - 7

Bölümümüz Akreditasyon Komisyonu 30.11.2020 tarihinde saat 13.00'da toplanmıştır.

Toplantıda, Ölçüt 9 ile ilgili genel değerlendirme yapılmıştır.

 Akreditasyon 7 1

Akreditasyon 7 2

 

Danışma Kurulu Toplantısı - 2 

Matematik Bölümü Danışma Kurulu, 22 Ocak 2021 günü saat 10.00'de Doç. Dr. Güzide ŞENEL'in başkanlığında online olarak toplanmıştır.

Kurul, aşağıda yer alan gündem maddeleri hakkında fikir alışverişinde bulunmuştur.

1) Danışma Kuruluna, Matematik Bölümünde yapılan akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi vermek

2) Akreditasyon çalışmaları ile ilgili görüş ve önerileri almak

3) Lisans Eğitiminin Amaçları hakkında bilgilendirme yapmak ve Danışma Kurulu Üyelerinin Eğitim Amaçları hakkındaki görüşlerini almak

4) Program Çıktıları hakkında bilgilendirme yapmak ve Dış Danışma Kurulu Üyelerinin program çıktıları hakkındaki görüşlerini almak

5) Bölümdeki derslerin yarıyıl, kredi saat ve içeriklerini incelemek, ilgili meslek ve uzmanlık alanları ile kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi birikimi hakkında önerileri belirlemek

6) Bölüm ile bağlantılı proje önerileri oluşturmak

7) İlgili meslek alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda lisans projesi, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü (koordinasyonun) sağlamak

8) Kamu ve özel sektörün bilgi birikimi ve deneyimlerinin derslerde ya da ayrı olarak öğrencilere aktarılabilmesi için konuk konuşmacı uygulamaları planlamak,

9) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak

10) Görüş ve önerileri alarak toplantımızı değerlendirmek.

Toplantı sonrasında, Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin yer alacağı bir rapor oluşturulup Akreditasyon Komisyonuna sunulması kararlaştırılmıştır.

Danisma Kurulu 2201

 

Ölçme-değerlendirme Komisyonu Toplantısı - 4

Bölümümüz Ölçme-Değerlendirme Komisyonu, Prof Dr. Burcu NİŞANCI TÜRKMEN başkanlığında 05.03.2021 tarihinde toplanmıştır.

Toplantıda, Ders Başarı Oranları ile Dış Paydaş Memnuniyet ve UZEM Memnuniyet Anketlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır.

 Olcdeg 4

 

Ölçme-değerlendirme Komisyonu Toplantısı - 5

Bölümümüz Ölçme-Değerlendirme Komisyonu, Prof Dr. Burcu NİŞANCI TÜRKMEN başkanlığında 13.09.2021 tarihinde toplanmıştır.

Toplantıda, Bahar dönemi ders başarı oranları değerlendirilmiştir.

Olc Deg K 5

 

Akreditasyon Kurulu Toplantısı - 8

Bölümümüz Akreditasyon Komisyonu 01.12.2021 tarihinde saat 11.00'da Prof. Dr. Ergül Türkmen başkanlığında Fen Edebiyat Fakültesi Akreditasyon toplantı salonunda toplanmıştır.

Toplantıda, Akreditasyon çalışmaları kapsamında Akreditasyon Öğrenci komisyonu oluşturulması ile Danışma Kurulu ve Sürekli İyileştirme Komisyonlarından gelen kararlar görüşülmüştür.

Akreditasyon 8 

 

Danışma Kurulu Toplantısı - 3

Matematik Bölümü Danışma Kurulu, 12 Kasım 2021 günü saat 14.00'de Doç. Dr. Güzide ŞENEL'in başkanlığında online olarak toplanmıştır.

Kurul, aşağıda yer alan gündem maddeleri hakkında fikir alışverişinde bulunmuştur.

1) Danışma Kuruluna, Matematik Bölümünde yapılan akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi vermek,

2) Akreditasyon çalışmaları ile ilgili politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine yönelik tavsiyeler almak,

3) Bölümün yapmış olduğu 1. ve 2. Danışma Kurul Toplantısı’nı değerlendirerek önümüzdeki süreç için bir çalışma programının hazırlanmasına yönelik öneriler almak,

4) Program Çıktıları hakkında bilgilendirme yapmak ve Danışma Kurulu Üyelerinin program çıktıları hakkındaki görüşlerini almak,

5) Bölümdeki derslerin yarıyıl, kredi saat ve içeriklerini incelemek, ilgili meslek ve uzmanlık alanları ile kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi birikimi hakkında önerileri belirlemek,

6) Bölümün ihtiyaç duyabileceği alanlarda bilimsel ve akademik çalışmalara destek tavsiyesi almak ve bölüm ile bağlantılı proje önerileri oluşturmak,

7) İlgili meslek alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda lisans projesi, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü (koordinasyonun) sağlamak,

8) Kamu ve özel sektörün bilgi birikimi ve deneyimlerinin derslerde ya da ayrı olarak öğrencilere aktarılabilmesi için konuk konuşmacı uygulamaları planlamak,

9) Kurumun tanıtımına, önceliklerine, sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik tavsiyeler almak,

10) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak,

11) Görüş ve önerileri alarak toplantımızı değerlendirmek.

 

Bölüm Kurulu Toplantısı

Matematik Bölüm Kurulu, 13.04.2023 tarihinde saat 11:00’de toplanmıştır.

FEDEK Denetleme Komisyonunun tavsiyesi üzerine müfredattaki bazı derslerin dönemlerinin düzenlenmesi konuları görüşülmüştür. 

 

Bölüm Kurulu Toplantısı

Matematik Bölüm Kurulu, 14.04.2023 tarihinde saat 11:00’de toplanmıştır.

Program Öğretim Amaçları, Program Çıktıları, Misyon ve Vizyon metinlerinin güncellenmesi konuları görüşülmüştür. Toplantıda, Bölüm Akreditasyon komisyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Prof. Dr. Öznur KULAK

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ASLIYÜCE

Dr. Öğr. Üyesi Tahir COŞGUN

 

Danışma Kurulu Toplantısı - 4

Matematik Bölümü Danışma Kurulu, 14 Haziran 2023 günü saat 14.00'de Doç. Dr. Güzide ŞENEL'in başkanlığında toplanmıştır.

Toplantıda, Danışma Kurulu üyelerinin iç ve dış paydaşlar olarak ayrılması; paydaşlar için yeni üyelerin önerilmesi ve gündem maddeleri konuşulmuştur.

Danisma 4 

 

Danışma Kurulu Toplantısı - 5

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Danışma Kurulu üyeleri ile Danışma Kurulu 5. toplantısı 22 Şubat 2024 tarihinde Saat 12:00’de Zoom programı üzerinden online olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Danışma Kurulu İç Paydaş üyelerinden, Doç. Dr. Güzide ŞENEL (Başkan - Matematik Bölümü), Prof. Dr. Öznur KULAK (Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı) Doç. Dr. Ahmet ALTÜRK (Matematik Bölümü), Dr. Öğr. Üyesi Gültekin ATALIK (Sosyal Bilimler MYO / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü), Dr. Öğr. Üyesi Serkan ASLIYÜCE (Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü), Arş. Gör. Aliye YİĞİT (Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü); Dış paydaş üyelerinden Prof. Dr. Fadime DİRİK (Sinop Üniversitesi / Matematik Bölümü), Prof. Dr. Naim ÇAĞMAN (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Matematik Bölümü) ve Nursen YILMAZ (Bilsem-Matematik Öğretmeni) katılım sağlamıştır. Danışma Kurulu Toplantı gündemi, işleyişi ve Danışma Kurulunun tüm gündem maddeleri ile ilgili öneriler doğrultusunda kararlar alınmıştır.

 

4Db38534 86Ac 4C1d B751 1Ee73208f8c9