Sürekli İyileştirme Komisyonu

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Ergül TÜRKMEN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Yadigar ŞEKERCİ FIRAT

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÖZDEMİR 

Araş. Gör. Dr. Serkan ASLIYÜCE

Araş. Gör. Tahir COŞGUN

Hatice Koçyiğit (Öğrenci)

 

GÖREVLERİ

1) Kurumsal misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda eğitim amaçlarının güncellenmesi ve duyurulması konusunda öneriler yapılması

2) Öğrenci-danışman iletişim sürecine göre danışmanlık sisteminde yapılacak olan iyileştirme önerilerinin alınması

3) FEDEK Matematik program çıktılarına göre bölüm program çıktılarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

4) Öğrenci bilgi sisteminin (öğrenci otomasyonu vb) değerlendirilerek önerilerin rapor edilmesi

5) Müfredatın (eğitim planının) güncellenme ihtiyacının belirlenmesi

6) Eğitim-Öğretim yılı sonunda öğrenci toplantılarının yapılması ve iyileştirme önerilerin alınması

7) Bölüm altyapı koşullarının belirlenmesi (envanterin oluşturulması), eğitim-öğretim altyapısına ilişkin (araç, gereç, laboratuvar ve derslik gibi) ihtiyaçların belirlenmesi

8) FEDEK ölçütlerine uygun olarak altyapının iyileştirilmesine yönelik öneriler içeren raporların hazırlanması

9) Kütüphane olanaklarının, bilişim sistemlerinin geliştirilmesiyle kullanımının arttırılması

10) Fakülte Bahçesinin eğitim-öğretim amaçlarına göre eksikliklerinin tespit edilmesi

11) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Akreditasyon Komisyonu'na sunulması

12) Saptanan iyileştirme alanlarının fakülte yönetmelik ve yönergelerine yansıtılması için gerekli değişiklik önerilerinin hazırlanması ve ilgili kurullara teklifi